Oproep voor leden om mee te doen aan schoonmaakconvenant.

Wat is dit ?? Driemaal per jaar trekken leden de wijk in om rommel langs de weg op te ruimen, te weten in mei, augustus en oktober. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde en het levert de club 375 euro op, welk bedrag door de gemeente wordt betaald. Met 10 man is het een uurtje werk in de open lucht en je komt ook nog eens allerlei mensen tegen 

 

Hoe zit het eigenlijk met de contributie bij beëindiging van het lidmaatschap?

In de statuten van de vereniging is bij "Beëindiging lidmaatschap"  o.a. als volgt bepaald:

Het lidmaatschap eindigt:

a. door opzegging door een lid of door het bestuur van de vereniging. Bedoelde opzegging kan slechts
geschieden door een gedagtekende en ondertekende verklaring. Het lidmaatschap kan slechts worden beëindigd, indien deze verklaring vóór 1 december van het jaar dat voorafgaat aan het jaar, waarvoor uittreding wordt verzocht, in het bezit van de secretaris is.

b. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar om welke reden dan ook eindigt blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor dat lopend jaar geheel verschuldigd door het lid, tenzij het bestuur anders besluit.

 

 Het bestuur heeft anders besloten en wel als volgt:

De contributie bestaat uit twee delen: een verenigingsdeel en een bondsdeel.

Voor het verenigingsdeel is contributie verschuldigd t/m de maand van opzegging plus een
volle maand.

Het bondsdeel is tot en met het lopende kwartaal verschuldigd.

 

Voorbeeld (2015):

Het verenigingsdeel
voor een senior bedraagt 137,80 per jaar (Dat is 11,48 per maand)

Het bondsdeel voor een senior bedraagt 19,00 per jaar.

 Bij opzegging per 3 april bedraagt de verschuldigde contributie:

Vereniging 4 plus 1 maanden  = 5 maanden à 11,48 = 57,40

Bond 6 maanden = 9,50,     Totaal 66,90

Er zijn dan twee kwartalen betaald à 39,20= 78,40

Het lid heeft recht op teruggave van 78,40 - 66,90 = 11,50

 Bij opzegging per 30 juni bedraagt de verschuldigde contributie:

Vereniging 6 plus 1 maanden  = 7 maanden à 11,48 = 80,36

Bond 9,50 (indien tijdig bij de Bond kan worden opgezegd)    Totaal 89,86

Er zijn dan drie kwartalen betaald à 39,20 = 117,60 (de incasso voor het derde kwartaal wordt
begin juli uitgevoerd).
Het lid heeft recht op teruggave van 117,60 - 89,86 = 27,74.

 

Bestuur TTV Hooghei