Huishoudelijk Reglement

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TAFELTENNISVERENIGING HOOGHEI, zoals vastgesteld  op de alv van 24 maart 2022.

TTV Hooghei is gevestigd aan de Hoge Heide 3 te Vlijmen.

Inschrijfnummer Kamer van koophandel 40217950

Dit reglement bevat regels betreffende het gedrag van leden en het gebruik van de accommodatie, overeenkomstig de statuten van de vereniging. De statuten en het reglement worden gepubliceerd op de website van de vereniging. Alle leden worden geacht kennis te nemen van de statuten en het reglement en dienovereenkomstig te handelen.

Artikel 1

Lid van de vereniging ben je vanaf het moment van inschrijving in het ledenregister.

Artikel 2

Nieuwe leden zijn degenen die zich als zodanig via een ondertekend inschrijfformulier bij de secretaris hebben aangemeld. Gedurende de eerste maand zijn deze leden geen contributie verschuldigd. Nieuwe leden kunnen als lid geweigerd worden in de volgende gevallen:

  • Wanneer er sprake is van een ledenstop;
  • Wanneer er sprake is van eerder wangedrag;
  • Wanneer er sprake is van eerdere contributieschuld;

Artikel 3

Het lidmaatschap kan door het bestuur eenzijdig worden opgezegd wanneer er sprake is van wangedrag of wanneer niet voldaan wordt aan de contributieverplichtingen.

Artikel 4

Alle leden (met uitzondering van ereleden en bijzondere door het bestuur aan te wijzen leden) zijn contributie plichtig. De contributie wordt geïnd middels automatische incasso bij het begin van elk kwartaal.

Indien een lid in verband met gezondheidsperikelen langer dan 3 maanden verhinderd is deel te nemen aan enige activiteit dan kan op verzoek (per mail te zenden aan de penningmeester) van het lid de contributie worden gehalveerd tot het moment dat weer aan activiteiten kan worden deelgenomen. Dit laatste dient eveneens te worden medegedeeld aan de penningmeester.

De vereniging kent ook zogenoemde slapende leden wiens contributie daarop is aangepast (slapende leden zijn niet meer spelende leden die aan de vereniging verbonden willen blijven).

Artikel 5

Alle leden nemen te allen tijden voor eigen risico deel aan de activiteiten van de vereniging. De vereniging kan nimmer voor welk feit dan ook aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 6

Alle geaccepteerde leden (met uitzondering van ereleden en slapende leden) worden (verplicht) aangemeld bij de Nederlandse Tafeltennisbond. Hierdoor zijn zij automatisch verzekerd voor ongevallen voortvloeiend uit activiteiten verband houdende met de vereniging. In geval van een ongeval in voormelde zin dient dit binnen 24 uur gemeld te worden aan het bestuur.

 

 

Artikel 7

De speelvloer mag enkel betreden worden met (zaal)sportschoenen (geen zwarte zolen). Tijdens het spelen dienen de leden zoveel als mogelijk te zijn gekleed in een sporttenue. Tijdens het spelen van toernooien en wedstrijden in NTTB verband is het dragen van het verenigingstenue verplicht.

Artikel 8

Sporttassen en persoonlijke bezittingen dienen opgeborgen te worden in het daarvoor bestemde rek in de sociale ruimte. De vereniging kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging en/of vermissing van persoonlijke goederen.

Artikel 9

Enkel spelende leden en/of spelende gasten kunnen gebruik maken van de kleedkamers en de aanwezige douches.

Artikel 10.

De zaal is geopend tot maximaal 24.00/00.00 uur en enkel wanneer het bestuur daartoe goedkeuring heeft verleend kan daarvan worden afgeweken.

Artikel 11

Degenen die in het bezit zijn van een sleutel van de zaal dienen bekend te zijn bij het bestuur en dienen daarvan jaarlijks per mail opgave te doen bij de secretaris van het bestuur.

Artikel 12

Alle leden dienen zich te gedragen volgens de gangbare normen en omgangsvormen. Het aanwezig meubilair mag enkel gebruikt worden voor het daartoe bestemde doel en alle ruimtes dienen netjes en schoon te worden achter gelaten. Indien een lid door wangedrag of roekeloosheid schade veroorzaakt aan materiaal van de vereniging dient het lid daarvan melding te doen en kan dat lid door het bestuur aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schade. Het aansprakelijk gestelde lid is verplicht de door de vereniging geleden schade te vergoeden.

Artikel 13

Er geldt een algeheel rookverbod in de gehele zaal. Rokers dienen zich naar buiten te begeven om te roken. Voor leden beneden de leeftijd van 18 jaar geldt een alcoholverbod.

Artikel 14

Van de in de zaal aanwezige telefoon mag enkel gebruik worden gemaakt ten behoeve van de vereniging.

Artikel 15

In de speelzaal mogen geen drank en etenswaren worden genuttigd.

Artikel 16 In de periodes dat de zaal gesloten is hebben enkel de bestuursleden toegang tot de zaal. In voorkomende gevallen kan het bestuur, daartoe verzocht, in die periodes aan leden bijzondere toegang verlenen.

Artikel 17

Wanneer het druk is dienen leden rekening te houden met elkaar, in die zin dat iedereen op enig moment kan spelen. Bij een drukke bezetting dient er daarom maximaal een partij van 5 sets (van 11 punten) te worden gespeeld.

Artikel 18

De samenstelling van de in NTTB verband spelende leden/teams wordt  jaarlijks, in overeenstemming met de NTTB voorschriften vastgesteld. De betreffende leden worden daartoe gehoord. Deze competitiespelers worden geacht (tenzij er sprake is van overmacht) het gehele competitieprogramma uit te spelen. Bij verhindering draagt het betreffende team zelf zorg voor een vervanger en de eventueel daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van het gehele team.

Artikel 19 Binnen de vereniging zijn er zogenoemde commissies. Ieder lid van boven de 21 wordt geacht gedurende enige tijd deel te nemen aan een van de ingestelde commissies.

Artikel 20

Voor geld genererende activiteiten (zoals ophalen oud papier) dient men minimaal 18 jaar te zijn. Het bestuur bepaalt op welke wijze het aldus gegenereerde geld aan de vereniging ten goede komt.

Artikel 21

Het bestuur kan (indien aan de orde bij jeugdleden op voorstel van de jeugdleiding) een lid voor een bepaalde tijd tot maximaal 3 maanden schorsen. Schorsen van het lidmaatschap is aan de orde bij wangedrag (in en buiten de speelzaal) of het niet voldoen aan enige verplichting voortvloeiende uit dit reglement. Er kan sprake zijn van een verlenging van een schorsing, welke kan uitmonden in beëindiging van het lidmaatschap. Opheffen van een schorsing behoort tot de bevoegdheid van het bestuur.

Wanneer een lid is geschorst kan het niet deelnemen aan enige speel activiteit van de vereniging. Het lid is wel contributie verschuldigd.

Artikel 22

Indien een lid gedurende een maand na de afgesproken termijn van contributie betaling niet voldoet aan zijn of haar contributieverplichting volgt er een aanmaning van de penningmeester. Indien daarna niet binnen 1 maand wordt voldaan aan de contributieverplichting is het bestuur gerechtigd het lid te schorsen of het lidmaatschap te beëindigen.

Artikel 23

Beëindiging van lidmaatschap behoort tot de bevoegdheid van het bestuur. Van beëindiging kan eerst sprake zijn wanneer dit is vooraf gegaan door een schorsing, tenzij er sprake is van een dusdanige calamiteit dat voortzetting van het lidmaatschap  schade in welke zin dan ook voor de vereniging kan opleveren of dat redelijkerwijs niet tot een ander besluit kan worden gekomen.

Artikel 24

Het lidmaatschap kan ook op eigen verzoek door het lid worden beëindigd. Dit verzoek dient schriftelijk (of per mail) te worden gedaan aan de secretaris van de vereniging. Indien een dergelijk verzoek wordt gedaan, blijft het lid gedurende de maand van opzegging plus een volle maand contributie plichtig. Daarnaast blijft het lid de bondsbijdrage verschuldigd.

Artikel 25

Tenminste 1 x per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats. Deze ledenvergadering (en ook indien aan de orde een buitengewone algemene ledenvergadering) dient door het bestuur minimaal 8 dagen van tevoren, onder toezending van de agenda,  schriftelijk (of per mail) aan de leden kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 26.

Het bestuur dient minimaal uit 3 personen en maximaal uit 5 personen te bestaan. Indien tussentijds bestuursleden aftreden is het bestuur gerechtigd de opengevallen plaats naar eigen goeddunken al dan niet tot de volgende ALV in te vullen. Kandidaten voor enige bestuursfunctie kunnen zich uiterlijk tot 2 dagen voor de ALV schriftelijk aanmelden bij het bestuur.

Artikel 27

Elk bestuurslid wordt voor een termijn van 2 jaar benoemd en bestuursleden zijn volgens een tevoren opgesteld rooster aftredend. Zij kunnen zich herkiesbaar stellen. De uiterste termijn van het bekleden van een bestuursfunctie bedraagt 12 jaar.

Artikel 28

Het bestuur wijst de diverse bestuursfuncties aan de bestuursleden toe, met uitzondering van de functie van de voorzitter, deze wordt door de ALV gekozen en aangewezen.

Artikel 29

De penningmeester dient 3 x per jaar tijdens een bestuursvergadering verslag te doen over de financiële situatie van de vereniging.

Artikel 30

Bestuursleden worden tijdens de ALV met een gewone meerderheid van stemmen gekozen. Jeugdleden ouder dan 16 jaar kunnen ook als bestuurslid gekozen worden, met die restrictie dat maximaal een bestuurszetel binnen het bestuur door een jeugdlid mag worden bekleed, welke zetel enkel kan zien op jeugdzaken. Indien er reeds 5 bestuursleden zijn is het toegestaan dat het betreffende jeugdlid als 6e bestuurslid t.b.v. jeugdzaken deelneemt aan het bestuur.

Artikel 31

De tijdens een ALV aangewezen kascommissie dient te bestaan uit minstens 2 leden, niet zijnde een van de bestuursleden. Deze kascommissie controleert jaarlijks voorafgaande aan de ALV de boeken en de kas van de penningmeester en brengt over haar bevindingen verslag uit tijdens de ALV.

Artikel 32

Voorstellen vanuit het bestuur of de leden of een lid kunnen tijdens de ALV met een gewone meerderheid van stemmen worden aangenomen.

Artikel 33

Indien een bestuurslid (tussentijds) aftreedt is dit bestuurslid verplicht alle in zijn of haar bezit aan de vereniging toekomende roerende goederen en bescheiden binnen 1 maand na het aftreden in handen te stellen van het bestuur. Indien het bestuurslid hieraan niet voldoet is deze, zonder enige rechterlijke tussenkomst, een bedrag van 500 euro aan de vereniging verschuldigd.

Artikel 34

Door een, door tenminste 10 leden ondertekend schriftelijk verzoek, kan het bestuur worden opgedragen een buitengewone algemene ledenvergadering uit te schrijven. Deze buitengewone vergadering dient uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen na de datum van het verzoek te worden gehouden.

Artikel 35

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

Goedgekeurd door de ALV op 24maart 2022

 

De voorzitter,    A.G.A.M. van de Ven                   De secretaris, C.M. Coppens